Sivas HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN (0346) 751 28 87

Zabıta Amirliği Yönetmeliği

- +

EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ A-AMAÇ:

Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak amacı ile Belediye kanunları ve diğer kanunlarda belirtilen Kabahatler ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

B-KAPSAM: Bu yönetmelik Yıldızeli  Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde Belediye kanunları ve diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde kent halkını hizmet sunan iktisadi, sınai, ticari, sosyal ve kültürel faaliyetleri gösteren tüm işyerleri ile kent halkını kapsar

C-YASAL DAYANAK : Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin b fıkrası, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 266. maddesine, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediyelere yetki veren diğer Kanun, Yönetmelik ve Düzenlemelere göre hazırlanmıştır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar için idari yaptırım tutanağı düzenlenir.

D-TANIMLAR : Bu yönetmelikte geçen çeşitli tanım, deyimler ve tesislere ait teknik terimlerin tanımları her bölümün kendi içinde yapılmıştır.

E-HUZUR-SÜKÛN-NİZAM-İNTİZAM-SAĞLIK VE EMNİYET İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR.

MADDE 1-Belediye sınırları dahilindeki tüm işyerlerinin kanun, yönetmelik ve yetkili kurumlarca belirlenen saatler dışında faaliyet göstermeleri yasaktır. (Küçük ve orta ölçekli sanayi bölgelerinde ve sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işyerleri hariç)

MADDE 2-Resmi Tatil ve Hafta tatili (Pazar) günlerinde her ne surette olursa olsun etrafı rahatsız edecek şekilde inşaat, tadilat ve hafriyat çalışması yapmak yasaktır.

MADDE 3-Konut bölgesi içinde ve yakın çevresi ile gürültüye hassas diğer bölgelerde yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve makinelerin iş günlerinde 08.00-20.00 saatleri dışında, tatil günlerinde ise Belediyelerden alınacak özel izinler dışında kullanılması yasaktır.

MADDE 4-Taşıma vasıtaları ile özel araçlar, su birikintileri, çamurlu ve tozlu yerlerden yavaş bir şekilde geçeceklerdir. Süratli giderek halkın üzerine çamurlu ve pis suları sıçratmak yasaktır.

MADDE 5-Taşıma vasıtaları ile araçlardan sigara izmariti, çöp ve benzeri türü atık maddeler atmak yasaktır.

MADDE 6- Umumun yararlandığı yerlerde motorlu araç trafiğini güçleştirecek şekilde top oynamak, kızakla kaymak, kaykay vb. aletleri kullanmak ve motorlu araçlarla gereksiz yere patinaj yapmak, topluma rahatsızlık vermek yasaktır.

MADDE 7- Yeşil alan ve parklardaki, çimen ve çiçeklerin üzerine oturmak, yürümek, her ne şekilde olursa olsun zarar vermek, ağaçları kırmak ve kesmek yasaktır. Park içlerinde Belediyemizce ayrılan yerler dışında, halkımıza rahatsızlık verecek şekilde motorlu ve motorsuz vasıtaları kullanmak ve kullandırmak yasaktır.

MADDE 8- Fuar alanlarında, meydan ve toplumun yararlandığı yerlerde balon satanlar, seyyar fotoğrafçılık ile insan tartı aletleri vb. işler yapacak olanlar, Belediyeden gerekli çalışma müsaadesi almak zorundadırlar. Çalışma müsaadesi almadan çalışmak ve gösterilen yerlerden başka yerlerde faaliyet göstermek, şikayet verecek hareketlerde bulunmak yasaktır. İlgililerin bu durumlarda çalışma izinleri iptal edilir.

MADDE 9-Belediye Meclis ve Encümenince belirlenen tembih ve yasaklara herkes uymak zorundadır.

MADDE 10- Belediye Zabıta memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkartmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak yasaktır.

MADDE 11- Şehir dahilinde kümes hayvanları, yalnız bahçeli evlerde beslenir. Kümeslerin binalara bitişik yapılması yasaktır. Kümeslerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Dışarı salınmamak kaydıyla, en çok 10 adet kümes hayvanı beslenir.

a) Evlerde beslenen evcil hayvanların (Kedi, Köpek,  vb.) Veteriner Hekimden belgesinin olması ve muayenesinin yapılması zorunludur.

b) Evlerde beslenen güvercinler için her türlü tedbir alınacak olup, çevreye rahatsızlık verecek şekilde güvercin beslemek yasaktır.

c)   Meskün mahallerde ( Evlerde ve bahçelerde) arı beslemek yasaktır
.

MADDE 12-Hayvan pazarı dışında, hayvan alıp satmak veya satış için herhangi bir alanda hayvanları bekletmek yasaktır.

a)  Şehir içerisinde ağıl ve ahır yaparak büyük ve küçükbaş hayvan beslemek yasaktır

b) Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak yasaktır. Diğer bölgelerde atların arka kısmına torba takılması mecburidir.

MADDE 13- Odun, kömür ve benzeri yakacak maddesi satan araçların Cadde, sokak ve meydanlarda bekleme ve satış yapmaları yasaktır. Şehir içerisinde perakende olarak odun, kömür satmak yasak olup, sadece Belediyece gösterilen depolarda satış yapılabilir.

MADDE 14- Hayrat çeşmelerden, tabii kaynaklardan evlere ve inşaatlara su almak, araç, çamaşır v.b. yıkamak yasaktır.

MADDE 15- Bilumum nakil vasıtalarının sürücüleri zabıta memurlarının el veya düdük ile yaptıkları DUR işaretine uymaya, istenilen belgeleri ibraz etmeye, göstereceği mahallere gitmeye zorunludurlar. MADDE 16- Belediye sınırları içerisinde boş alanlarda izinsiz olarak eğlence tesisleri kurulamaz.

MADDE 17- Her türlü Belediye mallarına zarar vermek yasaktır. Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur.

MADDE 18- Binaların boyanması ve tadilatının yapılması esnasında emniyet tertibatı alınması mecburidir. Belediyenin lüzumlu gördüğü hallerde binaların dış cephelerinin boyanması veya tamiratının yapılması zorunludur. Belediye Başkanlığı ihtarına ve bu konuda kesilen cezalara rağmen Belediyece öngörülen şekilde boyanmaması ve bakımının yapılmaması halinde masrafları bina sahipleri veya kiracılardan alınmak üzere Belediye tarafından yapılır veya yaptırılır.

MADDE 19- Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde damgalattırılması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı aleti kullanan ilgililer cezalandırılır. Tartı aletleri müsadere edilerek, ilgili birime teslimatı yapılır.

MADDE 20- Tabiat güzelliğini bozacak umumi yerlerden, dere yataklarından kum-çakıl ve toprak alınması yasaktır.

MADDE 21- İnşaat sahipleri inşaatlarının etrafına, nizama uygun şekilde tahta perde v.b. çekip, her türlü emniyet tedbirini almak zorundadırlar.

MADDE 22- Şehrin içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çirkin olmayan bir biçimde çevrilmiş olması gereklidir. Bahçe ve arsa içinde caddenin görüntüsünü bozacak nitelikte kulübemsi yerler, depo, çadır veya buna benzer barakalar bulundurulması yasaktır.

MADDE 23- Şehir içerisinde yapılan hafriyat, altyapı, inşaat çalışmaları esnasında açılan çukurlar, işyerleri önünde bulunan çökertme havuzları ile arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen v.b. çukurların üzerini açık bulundurmak, etrafını kapatmamak ve gerekli emniyet tedbirlerini almamak yasaktır.

MADDE 24- Her işyeri ve müessese sahibi, işyerinin girişine adı-soyadı ve ünvanı ile yaptığı işi belirtir tabelayı tehlike arz etmeyecek şekilde asmaya zorunludur.( Belediyece alınacak kararlara uygun biçimde)

MADDE 25- Yerleşim yerlerinde ocak, tandır v.b. yapmak, arsalarda, boş alanlarda çalı,çırpı v.b. malzemeleri toplamak ve biriktirmek yasaktır.

MADDE 26- Caddeler, meydanlar, çarşılar, şehir giriş ve çıkış güzergahlarının görüntüsünü bozacak şekilde işyerlerinin, mağazaların   ön cephelerine satışa sunulan ürünler, yağmur ve güneşten korunma amaçlı branda v.b. malzemeler tesis etmeleri, asmaları yasaktır.

MADDE 27- İş yerleri ve binaların sokak cephelerine kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin, yaya kaldırımından yüksekliği 2.20 metre olacaktır. Tente ve siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek şartıyla en fazla 1.5 metre olacaktır.


MADDE 28- Umumive resmi binalara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık alandaki duvar, ağaç,bank v.b yerlere yazı yazmak, pisletmek, ayrıca umumi tuvaletler haricinde cadde ve sokak aralarına, meydanlara tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayan işleri yapmak yasaktır.

MADDE 29- Kış aylarında binaların saçaklarında tehlike arz eden buzları kırmamak, biriken karları yollara yığmak yasaktır. MADDE 30- Şehir dahilinde tüm binalarda; yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt bulundurulması ve yakma işleminin ehliyetli kişilerce yapılması gereklidir.Bu konuda alınacak kurur kararlarına uyulması zorunludur.

MADDE 31- Meskenlerde, işyerlerinde, ve imalathanelerde yetkili kurumlarca yasaklanmış yakıtları kullanmak çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak, yasak olup, soba-baca giderleri çevrenin yapısına veya günün şartlarına uygun bir biçimde çatı üst seviyesine kadar çıkarılması zorunludur.

MADDE 32- Yaya yolları, cadde ve sokakları her ne sebeple olursa olsun, izinsiz olarak kazmak, bozmak, üzerine setler yapmak, direk dikmek yasaktır. Tretuvarlarda, izinsiz olarak ızgaralı bodrum kapağı v.b açmak yasaktır.

MADDE 33- Binaların yağmur ve su olukları bir boru ile bina alt seviyesine kadar indirilmesi mecburi olup, zorunlu hallerde ana kanalizasyon giderlerine bağlanacaktır.

MADDE 34- Halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satılması yasaktır. Satışa sunulan bu gibi mallar müsadere edilerek imhası yapılır.

MADDE 35- Tüm işyerleri, ilgili yönetmeliklerinde belirtilen yangın önlemlerini almak zorunludur.

MADDE 36- Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyevi maddeler satan işyerleri, ruhsatlarında ve özel talimatlarında gösterilen miktardan fazlasını bulunduramazlar.

MADDE 37- Ahşap binalarda, bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, hurda eşyaları izin almadan yakmak yasaktır.

MADDE 38- Binalar yıkılırken etrafa herhangi bir zarar vermemek için gerekli emniyet tertibatı alınacaktır.

MADDE 39- Şehir dahilinde bulunan eski veya tarihi eser durumundaki binaların tehlike arz etmesi halinde, Belediye teknik birimlerince verilecek raporlara göre emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.

MADDE 40- Kültür mantarı dışında mantar satışı yasaktır. Satışı tespit edildiğinde; MÜSADERE edilip, imhası yapılmak üzere ilgili birime teslim edilerek, satıcıları cezalandırılır.

MADDE 41- Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır. Uymayanlar hakkında tutanak tanzim edilerek toprak su ve bitki analizlerinin yapılması için ilgili birime sevk edilir.

MADDE 42- Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işyeri sahipleri müşterilerine iyi davranışlarda bulunmak zorundadır.

MADDE 43- Şehir içerisinde kapalı ve açık alanlarda her türlü hurda biriktirip depolamak yasaktır.

MADDE 44- Belediye sınırları içerisinde her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır. İzinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek 2 gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini ve cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar yoksullara verilir.

MADDE 45- Market, bakkal, büfe, tekel bayii v.b. yerlerde içki içilmesi, içirilmesi, açıkta içki ve tane ile sigara satılması yasaktır. MADDE 46- Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacaktır. Budamayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

MADDE 47- Cadde, sokak ve meydanlarda (park,yeşil alan ve boş alanlar) mangal veya ateş yakmak yasaktır.

MADDE 48- Yükleme, taşıma ve boşaltma halkı rahatsız etmeyecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Bu işlemler yapılırken cadde ve sokaklar uzun süre işgal edilmeyecek, işlem bittikten sonra etraf temiz olarak bırakılacaktır.

MADDE 49- Belediye sınırları içinde sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri dışında kalan tüm iş yerleri işyeri açma beyanı ( bildiriminde) bulunmak zorundadır.

F-TEMİZLİK İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE 50-Evlerin ve müesseselerin pencere ve balkonlarından halı v.b. tozlarını silkelemek, gelip geçenlerin üstüne kirletecek şekilde hareketlerde bulunmak yasaktır.

MADDE 51- Temizlik aracı geliş saatine kadar herkes çöpünü naylon poşet içinde veya kapalı kaplar içinde muhafaza edecektir. Çöp aracı geçiş saatleri dışında cadde ve sokaklara çöp çıkarmak yasaktır

MADDE 52-. Cadde ve sokakların üzerinde bulunan çöp kutularına, işyerlerinden ve evlerden çıkan çöpleri doldurmak, çöp kutuları ile konteynırları karıştırmak yasaktır.

MADDE 53- Her işyerinde;işyerinin faaliyet türüne uygun şekilde çöp bidonu (konteynır) bulundurulması ve çöplerin bu kutularda muhafazası zorunludur. Çöp bidonları insanları rahatsız etmeyecek yerlere konulur

MADDE 54- Her ne sebeple olursa olsun,cadde ve sokaklar kirletilemez. Pis suları (sabunlu, çamurlu, kireçli, boyalı vb.) cadde , sokak, meydan v.b. yerlere akıtmak yasaktır.            

a) İşyerleri faaliyetleri esnasında işyeri dışında çalışma yaparak (mozaik taşlama, mermer kesme, boya ve vernik atma v.b. işler) çevreyi kirletemez, rahatsız edemez.            

b) Bina ve işyerinin zemininde şebekeye bağlı ızgaralı gider bulunacaktır. Gideri bulunmayan bina ile işyerlerinde zemin ve merdiven temizliği nemli paspas ve benzeri yöntemlerle yapılacaktır.

c) Kurum, sanayi kuruluşu ve işyerlerinin sıvı, katı, arıtma atıklarının çevreyi olumsuz etkileyecek şekilde (doğa, insan, ruh ve beden sağlığı, hayvan sağlığı vs.) zarar verilmesi yasaktır.

MADDE 55- Her türlü nakliyat esnasında, cadde ve sokakları kirletmek yasaktır. Kum, çakıl ve hafriyat nakli esnasında ise araç sahipleri gereken her türlü önlemi almak ve aracın üst kısmına branda çekmek zorundadır.

MADDE 56- Şehir dahilinde her ne suretle olursa olsun hayvan gübresi biriktirmek yasaktır.

G-İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINA VE DENETİMİNE TABİ İŞYERLERİNİN UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR

MADDE 57- Sıhhi işletme ruhsatına tabi bütün işyerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan sınıflarına ve özelliklerine göre aranılan şartlara haiz olacaktır.

MADDE 58- Çalışma ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalıştırmak yasaktır.

MADDE 59- İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyeti ve tali faaliyetleri dışında ruhsatına aykırı işleri yapmak yasaktır.

MADDE 60- Teftişe tabi bütün işyerleri genel temizliğini yapmak zorundadır

MADDE 61-Bilumum teftişe tabi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına sahip bütün işyerleri Belediyece verilmiş teftiş defterini kontroller esnasında görevli memura vermek mecburiyetindedir. Teftiş defterini ibraz etmeyenler hakkında cezai işlemler yapılır.

MADDE 62- Sıhhi işletme ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışan bütün personelin çalışma esnasında iş önlüğü/gömleği giymeleri ve şahsi temizliklerine özen göstermeleri zorunludur.

MADDE 63-Sıhhi işletme ve gıda imalat ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışanlar,sağlık muayene cüzdanı almak zorundadır. Sağlık muayene cüzdanı çıkartmadan çalışmak yasak olup her muayene döneminde muayene yaptırmak zorunludur.

MADDE 64- Belediyece verilen veya ilgili kurumlarca belirlenen tarife dışında müşteriden fazla ücret almak ve talep etmek yasaktır.

MADDE 65- İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malı herhangi bir sebeple satışa arz etmemek veya saklamak yasaktır. Satıştan imtina edenler hakkında gerekli belgeler düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilir.

MADDE 66- İşyerlerinde satışa sunulan ürünlerin raf/tezgah fiyatı ile yazar kasa fiyatının aynı olması zorunludur.

MADDE 67- Satışa arz edilen tüm gıda maddelerinin altının veya üstünün aynı kalite ve evsafta olarak teşhir edilmesi ve satılması zorunludur. Ambalajlı paket mamüllerde; üzerinde belirtilen gramaj dışında satılan mallar hakkında gerekli işlemler yapılarak ilgili mercilere bildirilir.

MADDE 68- Gramaja tabi gıda maddelerinden ekmek,pide simit vb. noksan gramajlı olarak imal edilmesi ve satılması yasak olup, noksan gramajlılar müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına teslim edilir.

MADDE 69- Kâr hadleri belirlenmiş mamul satanlar, satışa arz ettikleri malın faturasını ibraz etmek zorundadırlar.

MADDE 70- Fırın ve lokantalar bayram günleri süresince açık bulundurulacaktır.

MADDE 71- Mezbaha harici hayvan kesmek yasaktır. Kaçak kesimde hayvana ait iç organlar beraberinde ise, etler zabıtaca el konulmakla birlikte veteriner hekim muayenesinin neticesine göre işleme tabi tutularak değerlendirilir. İç organları yoksa imha edilir.

MADDE 72- Belediye sınırları içerisinde büyük küçük her türlü zanaat müesseselerinin tesis ve faaliyetleri G.S.M.Ruhsatına tabidir. Ruhsatsız olarak faaliyet göstermek yasaktır.        

a) G.S.M ruhsatı almış gıda imalathaneleri aynı zamanda gıda sicil belgesi ve üretim izni de almak zorundadırlar. Bu belgeleri almayan işyerleri gıda üretimine geçemezler.

MADDE 73- İçinde gıda imalatı yapılan imalathaneler gayrisıhhi müesseselere ilişkin şartlarla beraber bu yönetmeliğin gıda maddeleri yapılan ve satılan yerler hakkındaki umumi hükümlere tabidir.

MADDE 74- Konut bölgelerindeki işyerlerine ait soğutucu motor, fan, jenaratör,klima ve benzeri cihazların çıkardıkları ses itibari ile; konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte edilmeleri ve gerekli ses izolasyon çalışmalarının işyerlerince yapılması zorunludur.

MADDE 75- Kasap dükkanlarında etlerin nakliyesi özel donanımlı araçlar tarafından yapılacak olup, otomobil veya kamyonet ile açıkta et nakli yapılması yasaktır.

MADDE 76- Kasap dükkanlarında sakatat bulundurulması ve satılması yasaktır.

MADDE 77- Kasap dükkanlarında yetkili kurumlardan izin belgesi alınmadan hazır kıyma bulundurulması ve satılması yasaktır. Tespiti halinde MÜSADERE edilir.

MADDE 78- Kasap dükkanlarında damgasız ve belgesiz et ve ürünleri bulundurulamaz. Tespiti halinde MÜSADERE edilir.

MADDE 79- Gıda maddesi satan işyerlerinde yıkanmadan,soyulmadan,pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması yasaktır.

MADDE 80- Tüm işyerleri haşere ( fare vb.) konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.

MADDE 81- İşyerleri işkolu, faaliyeti ve sınıflarına göre kullandıkları alet, edavat ve malzemelerini temiz bakımlı ve sağlam olarak bulundurmak zorundadır. (Kırık tabak, bardak, yırtık ve kirli masa örtüsü, paslı malzeme, eski oyun aletleri, vb.)

MADDE 82- Fırınlarda imalat ve müşteri denetimine yönelik terazi bulundurulması mecburidir.

MADDE 83- Etiketsiz ekmek imal edip satışa sunmak ve sattırmak yasaktır.Tespiti halinde ekmekler müsadere edilerek hayır kurumlarına teslim edilir.

MADDE 84- Ekmek fırınlarında ve bayilerinde ekmek gramajını ve fiyatını belirten levha asılması zorunludur.

H- PAZAR YERLERİ

MADDE 85-Pazar yerleri ile ilgili hususlar aşağıdaki hükümlere tabidir.

a)- Pazarcılar, üreticiler ve diğer esnafın kendilerine yardımcı olarak çalıştırdıkları kişilerin de her türlü hareketinden sorumlu olup kendi hatası gibi işlem görecektir.

b)- Pazarcı, üretici ve diğer esnaf kendilerine tahsis edilen sergi yerini Belediyenin izni dışında devir edemez, kiralayamaz veya herhangi bir amaçla kullandıramaz.

c)- Pazarcı esnafı müşterisine iyi ve nazik davranışlarda bulunmak zorundadır.

d)- Pazar yerine izinsiz herhangi bir şey çakılamaz. Elektrik direğinden izinsiz elektrik,çeşmelerden hortum takılarak su alınamaz.

e)- Yerlere mal serilerek satış yapılması yasaktır.

f)- Pazar yeri esnafı kendisine tahsis edilen alana ait işgaliye ücretini görevlilere ödemek zorundadır.

g)- Pazarcı esnafı kılık kıyafetine el ve yüz temizliğine özen gösterecektir.Tek tip kıyafet veya önlük belirlenmesi halinde kendisine tebliğ edildiği günden itibaren tebligat hükümlerini verilen süre içinde yerine getirmesi zorunludur.

h)- Her pazarcı esnafı çöplerini çöp torbasına koyup pazarın bitim zamanında bu çöp torbalarının ağzını bağlayarak sergisinin yanına uygun bir şekilde bırakır, sergisinin etrafını temizler ve pazarı ondan sonra terk eder. Aksine hareket eden pazarcı esnafı cezalandırılır.

ı)- Pazarcı esnafı satışa sunduğu veya Pazar yerine getirdiği malın alış faturasını kontrol esnasında görevli memura ibraz etmek zorundadır.

i)- Yıldızeli  İlçe hudutları dahilinde kendisinin yetiştirdiği sebze ve meyveleri satan pazarcı esnafın, ziraat odalarından müstahsil belgesi alması ve bu belgeyi her yıl onaylatması mecburidir.Bu belgeyi ibraz edemeyenler hakkında yasal işlem yapılır. Müstahsil olarak mal satışı yapan pazarcıların satış fiyatlarında hal çıkışı rayiç fiyatlarına uymaları zorunludur.

j)- Pazarcılar kapı önlerini kapatacak, evlere ve dükkanlara giriş çıkışı engelleyecek şekilde sergi kuramazlar ve kendilerine tahsis edilen yerlerin dışına çıkamazlar ve taşamazlar.

k)- Pazar yerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun herhangi bir eşya bırakmak, sergi açmak, sergi tezgahı bırakmak yasaktır. Bırakılan sergi ve eşyalar Belediyece kaldırılır ve Belediye Encümeninin tespit ettiği miktarda nakliye kaldırma ücreti alınır.

l)- Pazar yerinde satış yapacak pazarcı esnafın Belediyece gösterilecek şartlara ve nizamlara uyması, her satıcının kendisine ayrılan mahalde satış yapması zorunludur.

m)- Pazarcılar, sergi kurdukları pazarın bağlı bulunduğu Zabıta Müdürlüğüne kaydını yaptırmak ve gerekli belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

n)- Pazarcılar, sergilerinin ön kısmına adı-soyadı ve sergi numaralarını belirten tabela asmak zorundadırlar.

o)- Pazar yeri esnafı satışa başlamadan önce görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa arz ettiği malların üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymak ve müşterinin görebileceği şekilde muhafaza etmek zorundadır. Etiket üzerine birim fiyat ( Kilogram fiyatı, tanesi v.b.) yazılması zorunludur. ½ kg., 250 gr. gibi ibareler etiket üzerine yazılmayacak etiketin arka yüzünde de başka herhangi bir yazı ve rakam bulunmayacaktır.

ö)- Pazar yerlerinde Ekmek, tereyağ, peynir, yoğurt,helva, pasta, şeker,simit v.b. gibi yıkanmadan, pişmeden ve kabukları soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve satılması yasaktır

p)- Pazar yerlerinde gözle görülür, burunla hissedilir derecede çürümüş, kokmuş veya kurtlanmış, bozulmuş yiyeceklerin satılması yasak olup, tespit edildiğinde Müsadere edilir.

r)- Pazar yerlerine yaz aylarında: 11.00-19.00, kış aylarında saat 10.00-17.00 saatleri arasında    araçla girilmesi yasaktır. Pazarın kurulduğu günlerde pazarcılar saat 06.00’dan önce herhangi bir mal ve eşyasını getirmeyecek ve yaz aylarında saat   22.00’da, kış aylarında saat 20.00’da faaliyetini sonlandıracaktır.

s)- Pazar yerinde pazarcılar sadece oturaklı, ibreli veya elektronik terazi kullanacaktır.Yaylı veya asma terazi kullanmak yasaktır.

ş)- Pazar yerlerinde tezgah arkasına ve sabit pazarın dış kısmındaki yollara pazarcı araçlarının gelişi güzel park ederek yaya trafiğini engellemeleri yasaktır.

t)- Pazarcılar sattıkları ürünler ile ilgili (Kanun, Yönetmelik, Genelge Vb.) kendilerine yazılı bildirilen hususlara uymak ve bu doğrultuda düzenleme yapmak zorundadırlar. 

u)- Organik ürün pazarlarında, sertifikasız ve organik olmayan ürünler satılamaz. Semt pazarlarında organik ürün satılması halinde de sertifika ibrazı zorunludur.

ü)- Pazarda 4 hafta üst üste sergi açmayan pazarcı esnafının hakkı iptal edilir.

I- TRAFİK MEVZUATI

MADDE 86- Şehir içi yollarda, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca alınan kararlara uyulması zorunludur.

MADDE 87- Trafiği düzenlemek amacı ile Belediyece temin ve tesis edilen trafik işaret levhalarına, ışıklı, sesli trafik lambalarına ve yol çizgilerine riayet etmek zorunludur.

a) Motosiklet  ve  bisiklet  ile  caddelerde  tur  atmak,  kira  ile  verip  dolaştırmak, gezdirmek  yasaktır.  

b) Girilmez  levhası  olan  yerlere  girmek,  tek  yönlü  trafiği  olan  cadde  ve sokaklara  ters  istikametten  girmek,  seyretmek    yasaktır.

c) Belediyece  yada  Trafik  Komisyonunca  trafiğe  kapatılan  yollara,  (konulan engelleri  bozarak  ,yıkarak)  araç  giriş-çıkışı  ve  park  yapmak  suçtur.

d)Resmi kurum önüne ve kavşak içersine park edilmesi yasaktır.

e)Belediyeden  izinsiz  olarak  Ağır  tonajlı  kamyon  vb.  araçlarla  şehir içine girmek, sokaklarda  seyretmek    yasaktır.  Ağır  tonajlı  kamyon vb. araçların  girmesiyle bozulan  yolların  bakım  ve  onarım masrafları, araç  sahibi  veya firma  sahibinden  tahsil edilir.  

MADDE 88- Yaya ve taşıt yollarında, yayanın ve araçların hareketini zorlaştıracak, trafiği tehlikeye düşürecek ve mani olacak şekilde trafik akışını engellemek yasaktır.            

a) Bisiklet yolları bisiklet harici araçlar ve motorlu taşıtlar tarafından kullanılamaz.İşgal edilemez. Bisiklet kullanıcıları düzenleyici işaret ve işaretçilere uymak zorundadır.

MADDE 89- Toplu taşıma araçlarının iç ve dış temizliği yapılmamış, döşemeleri yırtık, camları kırık olarak taşımacılık yapmaları yasaktır.

MADDE 90- Şehir içi Belediye Otobüs duraklarında, Belediye Otobüslerinin haricindeki araçların durması,yolcu alması ve park etmesi yasaktır. 

MADDE 91- Müşterinin Taksi ile istediği yere ; dolmuş ile güzergah dahilinde gideceği yere kadar götürülmesi mecburidir.            

a) Fiyat  tarifeleri  dışında,  aşırı  fiyatla    yolcu  taşımak  yasaktır.

MADDE 92- Toplu taşıma araçlarının durak yerleri haricinde, yolcu indirip bindirmesi yasaktır.

I-(1)- YÜK VE YOLCU TERMİNALLERİ

MADDE 93- Şehir dışından şehrimize, şehrimizden de şehir dışına yolcu taşıyan otobüs vs.gibi vasıtaların, Terminal haricinde veya kendilerine gösterilen mahaller dışında yolcu indirmeleri ve bindirmeleri yasaktır.

MADDE 94- Terminalin nizam ve intizamını bozacak davranışlarda bulunmak yasaktır.            

a) Terminalin nizam ve intizamını korumak maksadıyla Orhangazi Belediye Başkanlığı veya ilgili kurumlarının alacağı kararlara yazıhane sahipleri, işletmeciler ve işçiler uymak zorundadır.            

b) Kalkış saati olmadan ve gerekli izni almadan Terminal içinden hiçbir nedenle otobüs kaldırılamaz.            

c)Yolcu biletleri numaralı olup, her bilette yolcunun adı, soyadı, gedeceği yer, hareket saati, alınan ücret ile yer numarasının tam olarak belirtilmesi gereklidir.            

d)Yazıhane sahipleri müşteriye vermiş oldukları bilette belirtilen tüm hususları yerine getirmek zorundadır.            

e) Vasıtalar, gerek Terminal Memuru ve gerekse Belediye Zabıtasına bildirdikleri, gerekse yolcuya verdikleri bilette yazılı saatte hareket etmeye mecburdurlar. Yolcunun olmadığı, az yolcunun bulunduğu, arabanın bozulduğu gibi bir takım sebepler ileri sürerek hareket tehir edilemez.            

f) Yolcunun biletinde yazılı olduğu yere kadar götürülmesi mecburidir.            

g) Müşteriye aktarmalı bilet kesildiği durumlarda, mesul olan firma müşteriyi Orhangazi´den kalkan ilk vasıta ile gideceği son yere kadar götürmek mecburiyetindedir. Aktarmalı kesilen biletlerde yazı ile ve imzalı olarak yolcunun oturacağı yer, numarası taahhüt edilmedikçe aktarma mahallinde, müşterinin biletinde yazılı olan numaraya oturtulma mecburiyeti yoktur.            

h) Otobüslerin bagajlarına yanıcı, akıcı, bulaşıcı ve koku yayan eşya konulması yasaktır.            

ı) Bagaja konulan valiz çanta, denklere bagaj fişi kesilerek, kesilen fişlerden bir nüshası bagaj sahibine, diğer nüshası da bagaja konulan valiz, çanta ve denklere bağlanacaktır. Bagajda kaybolacak eşyadan taşımacı firma, otobüs sahibi, yazıhane sahipleri müteselsilen sorumludur.            

j) Terminal içinde genel ve acil anonslar dışında, yazıhane sahipleri sesli duyuru yapamazlar.            

k) Otobüs, servis araçları veya özel araçlar terminal içinde park, onarım, yağlama-yıkama temizlik vs. ihtiyaçlarını belediyenin göstereceği yerler dışında yapamazlar.            

l)Taşımacı, Yazıhane sahipleri veya işyeri sahipleri kendilerine tahsis edilen yerlerde belediyeden izin almadan değişiklik, tadilat yapamaz.            

m)Terminal dahilindeki yazıhanelerde, kanepelerde gece veya gündüz uzanıp, yatmak ve uyumak yasaktır.

MADDE 95- Yazıhanelerde çalışacak  kişilerin yetkili kurullarca belirlenecek kılık kıyafet talimatına uymaları, günlük bakım ve temizliklerine dikkat etme zorunluluğu vardır. Ayrıca. Belediye Zabıtasından alacakları çalışma kimlik kartlarını sol yakalarına takacaklardır.            

a)Yazıhanede bilet satmasına izin verilen şahısların bilet satış mahallin dışında bulunması, yolcu getirip götürmesi yasaktır.      

b)Yazıhanelerde hiç bir şekilde uzun süreli misafir kabul edilmez. Yazıhaneler ambar veya emanet yeri gibi kullanılamaz.

c)Yazıhanelerde içki içilmesi, kahve veya çay ocağı açılması yasaktır.

d) Yolcuyu kendi yazıhanesine çekmek için her ne şekilde olursa olsun yazıhaneler arasında haksız, kanunsuz ve yıkıcı rekabet etmek yasaktır.            

e) Yolcu alacak otobüslerin önüne, gidilecek yer , hareket saatini gösterir 45-25 cm. ebadında bir levha konulması mecburidir.            

f) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin yirmidört saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, taşıma veya bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket saatinden oniki saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise altı ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar.

MADDE 96- Terminalden çıkış yapacak yolcu otobüsleri,belirlenen saatte hareket ederek, peronu boşaltmak zorundadır. Otobüslerin egzozundan çıkan dumanların terminalin havasını olumsuz yönde etkilememesi için otobüslerin kalkış saatinden beş dakika önce çalıştırılacaktır. Transit gelen vasıtalar, kendilerine ayrılmış bölümde bekleme yapacaklar ve bekleme süreleri 20 dakikayı geçmeyecektir. (Bu müddet belediyenin yetkili kurullarınca değiştirilebilir.)            

a) Vasıta sürücüleri Belediye Zabıtasının ve Terminal Memurluğunun vereceği direktiflere uymaya mecburdur.            

b) Terminal dahilinde vasıta sürücülerinin süratli gitmesi, korna çalarak halkı rahatsız etmesi yasaktır.            

c)Vasıtaların bulunduğu garaj kısmı dahilinde yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmak yasaktır.            

d)Terminalin temizliğinden Terminal Memurluğu sorumludur.

MADDE 97- Her yazıhane sahibi , yazıhanelerinde çalışan personeline ait haftalık çalışma saatlerini gösteren listeyi Terminaldeki Belediye Zabıta Birimine vermeye mecburdur.

I-(2) MEZARLIKLAR İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE 98 : Mezarlıklar ile ilgili hususlar aşağıdaki hükümlere tabidir.

a)Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda da yapmak yasaktır. ( Mezarlıklar ve Mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması,nakil hususları,umumi Hıfzısıhha Kanununun Hükümlerine göre yapılır.)

b) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık v.s. gibi yerlere çıkmak, oturmak ve tahrip etmek yasaktır.

c) Çiçek,fidan,ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek,mezarlar üzerine konmuş eşya veya işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek yasaktır.

d) Mevcut yollar haricinde gezinmek ve her ne olursu olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal etmek ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.

J-YÜRÜRLÜK:Bu yönetmelik Yıldızeli Belediye Meclisinin kabulü, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince ilgili makamın tasdiki ve Belediyemiz İnternet sitesinde  yayımından itibaren yürürlüğe girer.

 K-YÜRÜTME : Bu Yönetmelik Yıldızeli Belediye Başkanı adına, Yıldızeli Belediye Zabıta Amirliği tarafından yürütülür.