Sivas HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN (0346) 751 28 87

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Yönetmeliği

- +

I. BÖLÜM

GENEL ESASLAR

MADDE 1- AMAÇ

03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye kanunu ile su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması ile çevreyi kirletmeyecek önlemlerin alınması ve aldırılması ile ilgili tarifelerin hangi kriterlere göre tespit edileceğini ve bu şekilde tespit edilen bedellerin hangi usul ve esaslara göre tahsil edileceğini belirlemektir.

MADDE 2- KONU

Müdürlük görev alanı içerisinde, kaynaklardan sağladığı içme ve kullanma suyunun ulaştırılması ve kullandıktan sonra uzaklaştırılması ve çevre kirlenmesini önleyecek tedbirle ilgili olarak her türlü bedel, pay, teminat ve yaptırımlarla bunların tahsili esasları bu yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 3- TARİFELER (KISALTMALAR VE TANIMLAR)

A. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği: Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının belirlendiği Belediye Meclisi tarafından onaylanan yönetmelik.

B. İmar Kanunu: 09.05.1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu.

C. Tarife: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir.

D. Şebeke: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir.

E. Priz: Abonenin bağlantı noktasındaki ana musluktur.

F. Kolon başı: Sayaçtan sonra ilk çıkış noktasındaki abonedir.

G. Kolon: Her müstakil birime ayrı ve tek sayaçtan su bağlama işlemidir.

H. Sayaç: Abonenin kullandığı su miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.

İ. Kapama Aparatı: Su kapama işlemine yarayan aygıttır.

J. Sayaç Kutusu: Sayacın içinde muhafaza edildiği kutudur.

K. İç Tesisat: Sayaçtan sonraki bina iç teçhizatıdır. Aboneler, bu tesisatı istedikleri kimseye masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırabilirler. Aboneler bu tesisatın iyi bir halde bulundurulmasından ve su zayiatından mesuldürler. Sayacın kaydettiği su, abone veya aboneler tarafından sarf edilmiş sayılır.

L. Kaçak Su Kullanma: Abone olmaksızın Belediye’ye ait su taşıyan borulardan veya yeraltı suyu kaynaklarından herhangi bir teknik düzenle su alma işidir.

M. Usulsüz Su Kullanma: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanma veya kullandırmasıdır.

N. Sözleşme: Müdürlük ile abone arasındaki su satış şartlarını belirleyen müşteri ile imzalanmış akittir.

O. Fesih: Müdürlük ile abone arasındaki sözleşmenin ortadan kaldırılarak aboneliğin iptali işlemidir.

P. Şube Yolu: Şebeke ile bina arasındaki boru ve cihazlardan oluşan su tesisatıdır.

Q. Atıksu: Evsel, endüstriyel, zirai ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder.

R. Evsel Atıksu: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaç ve de kullanımları neticesinde kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sulardır.

S. Endüstriyel Atıksu: Evsel Atık sular haricindeki sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, küçük sanayi sitelerin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır.

T. Kanalizasyon Şebekesi: Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından oluşan birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki beton, PVC, HDPE Korige vb. boru sistemleridir.

1. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü veya ilgili Belediyesince yaptırılan resmi kanalizasyonlar.

2. Gerçek veya Tüzel kişilerce müdürlüğün kontrollüğünde yaptırılan özel kanallar kanalizasyon şebekesi olarak kabul edilir.

U. Atıksu Kaynakları: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atık su üreten konut, endüstri kuruluşu zirai alanlar, iş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, otel, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonu, fabrika, atölye, benzinlik, imalathane vb. yapıları ifade eder.

V. Atıksu bağlantısı: Atıksu kaynaklarının ürettiği atık suları parselin cephe aldığı yol veya yollardan geçirilen ya da geçirilecek ve Su ve Kanalizasyon müdürlüğünce belirlenecek en uygun kottaki kanalizasyon şebekesine ileten, komşu parsel hizalarını ihlal etmeyecek bir konumda ve parsel bacası ile irtibatlı, ana kanala bağlanan parsel sahiplerinin mülkünde olan kanallardır.

W. Parsel Baca (Rögar) : Atıksu deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek amacıyla binaların kanalizasyon şebekesi bulunan cephelerdeki tretuarda ve parsel içindeki atıksu bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacalardır.

1. Parsel bacaları içine insan girebilecek bir şekilde minimum 100×100 cm. iç ebadında olacaktır.

2. Derinlikleri ait oldukları binanın ve bağlandıkları kanalizasyonun derinliği ile orantılı olarak değişkendir.

3. Kapakları her an açılabilecek durumda olacaktır.

X. Kontrol Bacası (Fenni Baca) : Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletmesi amacıyla içine insan girebilecek kesitte, fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş ya da edilecek olan kanal bacalarıdır.

Y. Pompa Şartı: Parselin cephe aldığı yol veya yollardan Atıksu bağlantısının yapılacağı müdürlük tarafından belirlenecek en uygun tabi akışlı deşarj kolundaki kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile inşa edilen ya da edilecek binanın son bodrum döşeme kotu arasında olabilecek kot farkı bağlantı kanalının akışına uygun değil ise son bodrum kat döşeme seviyesinde yapılacak bir rögarda toplanacak atıksuların uygun bir pompa sistemi ile parselin bacasına aktarılmak şartıyla Atıksu kanalizasyon sistemine bağlanmasına müsaade edilir.

Z. Alıcı Orta: Kanalizasyon şebekeleri veya kollektörlerin taşıdığı atıksuların kanun, yönetmelik, yönerge ve teknik usuller çerçevesinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.

AA. Atıksu Çukuru (Fosseptik) : Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki Atıksu kaynaklarının ürettiği atıksuların toplandığı, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz olarak fen ve sanat kaidelerine uygun parsel içerisinde inşa edilmiş haznelerdir.

BB. Kanal Kot Tutanağı: Su ve Kanalizasyon müdürlüğü tarafından inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol/yollardaki kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerin olduğu yazılı belgedir.

CC. Mükellef: Gayrimenkul’ un gerek mülkiyet ve gerekse diğer ayni haklarına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

DD. Vekil: Su ve Kanalizasyon müdürlüğüne müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin dilekçelerindeki talepleri ile ilgili işlemleri kendileri adına yaptırabilecek derecede kanuni olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerdir.

EE. Ortak Kullanım Alanları (OKA) ; Bahçeli nizamdaki yapı ve tesislerde parsel içersindeki yeşil alanlar ile bu alanlardaki su tesisatları dâhil olmak üzere binalardaki merdiven ve boşlukları, asansör boşlukları, makine dairesi, sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, otopark, depo, çamaşırlık, toplantı odası, müştemilat vb. hacimlerin dıştan dışa brüt toplam inşaat alanıdır.(m2)

FF. İşyeri: Dükkân, büro, yönetim merkezi, iş hanı, iş merkezi, özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi, laboratuar, otel, motel, lokanta, süper market, hiper market, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonları, benzin istasyonları, restoran, teşhir ve oto galerileri, mağaza, fırın, sauna vb. ticari hizmet üretim yerlerini ifade eder.

GG. Arıtma Tesisi: Atık suların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce önlem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacı ile kurduğu/işlettiği veya kirletici kaynaklardan müdürlük tarafından kurulması istenecek her türlü tesislerdir.

HH. Kanal Katılma Payı: Parselin cephe aldığı yoldaki kanal maliyetine iştirak payıdır.

İİ. Kanal Yapım Teminatı: Parselin cephe aldığı yol veya yollarda Atık su kanalizasyon şebekesi yok ve parsel sahibi kanalını yapmak istiyor ise, yapılacak kanal için alınan teminattır.

JJ. Abone: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişilere denir.

KK. İdare: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü.

LL. Tasfiye: Abone hesabındaki borçların abone alacaklarından (idareye verilen teminatlar) düşülerek, mahsup yapılarak sözleşmenin sona erdirilmesidir.

MM. Kanal Katılma Payı Avansı: Parselin yer aldığı cadde ve sokağın İmar Kanunun 23. maddesine tabi olması ve Atıksu kanalının bulunmaması durumunda mükellef tarafından kanal yapılmak istenmiyor ise, İdare tarafından yapılacak Atıksu kanalı yapım giderlerine mahsuben alınan bedeldir.

MADDE 4- TARİFE ÇEŞİTLERİ

Bu Yönetmeliğin konusu olan tarifeler 3 grupta toplanır.

A. Su Satış Tarifesi

B. Hizmetler ve Teminatlar Tarifesi,

C. Yaptırımlar Tarifesi,

MADDE 5- ABONE TANIMI VE TÜRLERİ

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişilere “Abone” adı verilir.

MADDE 6- ABONELİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

A.    KONUT ( MESKEN ) ABONELİĞİ İÇİN

1.      Kimlik fotokopisi ( aslı gösterilecek )

2.      Yapı kullanma izin belgesinin fotokopisi (“aslı gibidir “ onaylı)

3.      Tapu fotokopisi ( aslı gösterilecek )

4.      Sayacın seri no ‘su, markası, imal yılı

5.      En yakın abone numarası ve/veya abone numarası

6.      Kiracılar için kira kontratının aslı

7.      Kendisi gelmiyorsa noterden vekâlet verilecek

 1. Kanunların Tespit Ettiği Miktarda Harç, Damga Pulu

B.     İNŞAAT ABONELİĞİ İÇİN

1.      Kimlik fotokopisi ( aslı gösterilecek )

2.      Yapı ruhsatı ( “aslı gibidir “ onaylı )

3.      Tapu fotokopisi ( aslı gösterilecek )

4.      Su ve atıksu tesisat projesi

5.      Su tesisat ustası ustalık belgesi

6.      Sayacın seri no ‘su, markası, imal yılı

7.      En yakın abone numarası

8.      Kendisi gelmiyorsa noterden vekâlet verilecek

 1. Kanunların Tespit Ettiği Miktarda Harç, Damga Pulu

C.    İŞYERİ ABONELİĞİ İÇİN

1.      Kimlik fotokopisi ( aslı gösterilecek )

2.      Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi (“aslı gibidir “ onaylı )

3.      Tapu fotokopisi ( aslı gösterilecek )

4.      Sayacın seri no ‘su, markası, imal yılı

5.      En yakın abone numarası ve/veya abone numarası

6.      Kiracılar için kira kontratının aslı

7.      Vergi Levhası fotokopisi (Aslı görülecek)

8.      Şirket adına abonelik yapılacak ise: Şirkete ait Ticaret Sicil Gazetesi, imzaya yetkili kişinin imza sirküsü, kişinin yetki belgesi.

 1. Kanunların Tespit Ettiği Miktarda Harç, Damga Pulu

 1. RESMİ KURUMLAR İÇİN
 1. Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi (“aslı gibidir “ onaylı)
 2. Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi
 3. Yetkili Kurumdan Yetki Belgesi
 4. Kimlik Fotokopisi ve Aslı
 5. İlgili Kurumdan Resmi Yazı

6.      Sayacın seri no ‘su, markası, imal yılı

 E. 12.10.2004 YILINDAN ÖNCE YAPILAN VE RUHSATI OLMAYAN BİNALAR İÇİN

 1. Dilekçe (Abone Servisinden)
 2. İkametgâh aslı (ikametgâh’ta binanın 12.10.2004 yılından önce ikamete başladıkları belirtilecektir).
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(aslı gösterilecektir )
 4. Tapu Fotokopisi (aslı gösterilecektir)
 5. Su Sayacı markası ve fabrika numarası

 MADDE 7- ABONELERİN GRUPLANDIRILMASI VE TARİFE UYGULAMASI

Abonelerin gruplandırılmasıyla, tarifelerin uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır.

A. KONUT (MESKEN) TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: Barınma amacıyla oturulan yerlerde; içme ve temizlik suyu kullanan ve kirleten aboneler.

B. TİCARETHANE–YAZIHANE TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: Gelir sağlamak amacıyla her çeşit meslek ve sanat faaliyeti ile zanaatın icra edildiği yerler; ticarethaneler, fırınlar, kahvehaneler, lokantalar, ofisler, bürolar, özel eğitim ve özel sağlık kurumları gazino vb. gibi ticari hizmet üretim yerleridir.

C. TURİZM TEŞVİK KANUNUNA TABİ YERLER TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 16. maddesi(Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler)uygulanır.

D. RESMİ KURUM-OKUL-HASTANE TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER:

1. İlköğretim, lise ve dengi okullar, sağlık ocakları, dispanserler,

2. Askeri kışlalar,

3. (1), (2) bendi kapsamı dışında kalan tüm kamu kurum ve kuruluşları ve bağlı işletmeler ve iştirakler.

4. “1”, “2”, “3” gruplarında yer alan abonelere farklı tarife uygulanıp uygulanmayacağına Belediye Meclisi karar verir.

E. İNŞAAT TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: Her türlü inşaat, maden arama çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle özel yada tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkan tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan tesislerdir.

 F. FABRİKA ve SANAYİ KURULUŞLARI TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER:

1. Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde üreten tanımı ile (A) ve (B) maddeleri dışında kalan yerler.

2. Endüstriyel nitelikle kullanılmış suyu bulunan yerler,

3. Yağlama, yıkama akaryakıt istasyonları, oto alım satımları yapılan yerler.

G. ŞEHİT AİLELERİ TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER:

1. Şehit olduğunu gösteren belge ile müracaat eden eş ve yetim çocukların mesken aboneliklerine uygulanır.

2. Gazi olduğunu gösteren belge ile müracaat edenlerin mesken aboneliklerine uygulanır.

3. Özürlü olduğunu gösteren belge ile müracaat edenlerin mesken aboneliklerine uygulanır.

H. BAĞ TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: Bağ, bahçe statüsünde olan yasa ve yönetmelik çerçevesinde abonelik sözleşmesi yapılan yerler.

İ. KÖY TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: Şehir içme suyu şebekesine yakın ve Belediye Meclisinde görüşülerek olumlu karar alınan köyler.

J. SULAMA SUYU TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER:

1. Bahçe, tarla, fidanlık vb. gibi yerlere baraj ishale hatlarından verilen arıtılmamış ham suyu kullanan aboneler.

2. Bahçe, tarla, fidanlık vb. gibi yerlere barajdan motopompla saatlik ücretle verilen arıtılmamış ham suyu kullananlar.

K. Mesken olarak kayıtlı su abonelerinin otopark aboneliğine dönüşmesi için deşarj izin belgesi ve çalışma ruhsatı gerekir.

L. Abone tiplerinin amacına uygun kullanılmadığının tespit edildiği durumlarda ihbarname bırakılıp 7 (Yedi) gün süre verilir. İlgili müracaat etmediği takdirde suyu tutanakla kesilir. İlgilinin müracaat etmesi durumunda taahhütname alınır, evraklarını tamamlaması ile abonelik işlemi yapılır.

MADDE 8- YER ALTI SULARI KULLANIMI VE DİĞER HUSUSLAR

A. Yeraltı ve yerüstü sularının sanayi, inşaat vb. sektörlerde kullanılması için özel kişilerce satılması ve taşınması Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün izin ve denetimine bağlıdır.

B. Kuraklık, doğal afet veya başka bir sebeple kente verilen günlük su miktarında düşme olması durumunda, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Belediye Meclis kararı ile su tasarrufunu sağlamak ve öncelikle konut abonelerinin ihtiyacını karşılamak için, bazı abonelere su satışını geçici olarak durdurabilir.

II. BÖLÜM

TARİFELERİN YAPILIŞ VE UYGULAMA ESASLARI

MADDE 9-TARİFENİN ESASLARI

Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin belirlenmesinde birinci ana faktör yönetim-işletme giderleri, amortismanlar, Aktifleşmeyen yenileme, iyileştirme ve tevsi masrafları ile kârlılık oranıdır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

A. YÖNETİM VE İŞLETME GİDERLERİ:

1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır. Büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri, kimyasal malzemeler ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan harcamalardan oluşur.

2. Personel Giderleri: Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yoğunluklarını ve her türlü işveren hisselerini ve sosyal güvenlik kurumları devlet primi giderlerini kapsar.

3. Sermaye Giderleri: Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıl veya daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını ifade eder. Büro ve İşyeri Mefruşatı Avadanlık, Taşıt, İş Makinesi, Yayın Alımları, Menkul sermaye üretimi sürecinde kullanılan ham-maddeler ile ara mallar ve mamul malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler ile gayri maddi hak alımları bu bölümde sınıflandırılacaktır.

B. AMORTİSMANLAR:

Sabit bir kıymet olan tesislere ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yatırım kredilerinin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.

C. AKTİFLEŞTİRİLEMEYEN YENİLEME, İYİLEŞTİRME VE TEVSİ MASRAFLARI:

Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım giderleri hesaba katılır.

 D. KÂRLILIK ORANI:

A,B ve C maddelerindeki giderlerin toplamının % 20 ‘ sinden az olmayacak bir değer kâr olarak ilave edilebilir.

E. ÖLÇÜLEBİLİR SU SATIŞ MİKTARI:

Tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana faktör, üretilen ama önlenemeyen fiziki şebeke kayıplarından kaynaklanan su miktarıdır. Tarifenin belirlenmesinde bu kayıp oranı da gerçekçi bir şekilde değerlendirilir.

F. TÜM ABONELERE UYGULANACAK SU TARİFESİ:

1. Şehir içme ve kullanma suyunu tüketenler idare ile kendi adlarına abonelik sözleşmesi imzalamak zorundadırlar. Başkaları adına abone sözleşmesi olan suyu kullanamazlar. Bu durumun tutanakla tespit edilmesi halinde ilgiliye kendi adına abonelik sözleşmesi yapılması için 7 (Yedi) gün süre verilir. İlgilinin müracaat etmesi durumunda evraklarını tamamlaması ile abonelik işlemi yapılır. İlgili müracaat etmediği taktirde suyu kesilir.

2. Su Abone Senedini imzalayan tüm aboneler bu sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılır. Ayrıca; tüm abonelere uygulanacak su satışı tarifesindeki ilgili maddelerde belirtilen esaslara göre hesaplanır ve uygulanır.

3. Su abonesi olacak kişiyasa ve yönetmelikler gereği (Yapı Kullanma İzin Belgesi, Kira Kontratı, İşyeri Açma Ruhsatı, Bina Tesisat Şeması, Apartman Karar Defteri vb. gibi) istenilen evrakları tamamlamak zorundadır.

4. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü su tasarrufunu teşvik etmek ve az su kullanana sosyal yardım sağlamak amacıyla kademeli tarife uygulaması yapabilir. Gerekli kademe aralıklarını, uygulama zamanını ve tarifeleri müdürlük hazırlar, Belediye Meclisi kararı ile uygulanır.

5. İşyeri, sanayi ve inşaat abonelerinin su kullanım amaçlarının ticari olduğu göz önüne alınarak bu tip abonelere uygulanan su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.

6. İnşa halindeki binalara yapının tamamlanmasına kadar inşaat tarifesi uygulanır. Tamamlanan bölümler için kısmen yapı kullanma izin belgesi almış binalara, izin belgesinde yazılı kullanım durumuna göre tarife tipi uygulanır.

MADDE 10-KANAL BAĞLANTISI İZİN BELGELERİ

Belediyenin su hizmetlerinden yararlanıp kanalizasyon şebekesine bağlantısı olan veya olmayan, Atıksularını doğrudan veya dolaylı olarak kanala, alıcı ortamlara deşarj eden mesken, tesis, işletme vb. gibi yerler hakkında Belediye meclis kararına göre işlem yapılır.

 MADDE 11- HİZMETLER VE TEMİNATLAR TARİFESİ

A. VİDANJÖRLE SU BASMA VE ÇEKME ÜCRETİ:

1. Vidanjörün bir seferlik hizmet ücreti Belediye Meclisi kararı ile uygulanır.

2. Vidanjör aracın arıza yerine gidip, arızanın müracaat sahibi tarafından kendi imkânları ile giderildiği, arızaya vidanjör aracın müdahale etmediği durumlarda; ilgili personellerin hazırlayacağı rapora göre, yatırılan ücretin %75’i encümen kararına gerek duyulmaksızın iade edilir.

3. Vidanjör aracın arıza yerine gitmeden, arızanın müracaat sahibi tarafından kendi imkânları ile giderildiği, arızaya vidanjör aracın müdahale etmediği durumlarda; ilgili personellerin hazırlayacağı rapora göre, yatırılan ücretin tamamı encümen kararına gerek duyulmaksızın iade edilir.

4. Mesai saatleri dışında müracaat sahibi ücret yatırmadan telefon ile vidanjör aracı arıza yerine çağırıp, araç gelinceye kadar arızayı kendi imkânları ile giderdiği, vidanjör aracın arızaya müdahale etmediği durumlarda; ilgili personellerin hazırlayacağı rapora göre, vatandaştan tarifedeki ücretin % 25’i tahsil edilir.

5. Mesai saatleri dışında müracaat sahibi ücret yatırmadan telefon ile vidanjör aracı arıza yerine çağırıp, arızanın vidanjör araçla giderildiği durumlarda; müracaat sahibinden tarifedeki ücretin tamamı makbuz karşılığında tahsil edilir. Ücret tahsil edilemediği durumlarda ilgili personellerin hazırlayacağı rapora göre gerekli yasal işlem başlatılır.

6. Fabrika, Çiftlik ve Sanayi kuruluşlarında Vidanjör aracın arıza yerine gidip, arızanın kendi imkânları ile giderildiği, arızaya vidanjör aracın müdahale etmediği durumlarda; ilgili personellerin hazırlayacağı rapora göre, tarifesindeki ödenen vidanjör ücretinin tamamı encümen kararına gerek duyulmaksızın iade edilir. Şehir dışına gidiş-dönüş olarak ayrı ayrı hesap edilen km. başı ödenen miktar (ulaşım bedeli) iade edilmez.

7. Mesai saatleri dışında Fabrika, Çiftlik ve Sanayi kuruluşlarının ücret yatırmadan telefon ile vidanjör aracı arıza yerine çağırıp, arızanın vidanjör araçla giderildiği durumlarda; tarifedeki ücretin tamamı makbuz karşılığında tahsil edilir. Ücret tahsil edilemediği durumlarda ilgili personellerin hazırlayacağı rapora göre gerekli yasal işlem başlatılır.

8. Mesai saatleri dışında Fabrika, Çiftlik ve Sanayi kuruluşlarının ücret yatırmadan telefon ile vidanjör aracı arıza yerine çağırıp, araç gelinceye kadar arızayı kendi imkânları ile giderdiği, vidanjör aracın arıza yerine intikal edip arızaya müdahale etmediği durumlarda; Şehir dışına gidiş-dönüş olarak ayrı ayrı hesap edilen km. başına ödenmesi gereken ücretin tamamı müracaat sahibinden makbuz karşılığında tahsil edilir. Ücret tahsil edilemediği durumlarda ilgili personellerin hazırlayacağı rapora göre gerekli yasal işlem başlatılır.

B. KANAL KATILMA PAYI, KANAL KATILMA PAYI TEMİNATI, KANAL YAPIM TEMİNATI:

3194 sayılı İmar Kanunu’na göre imar durumu verilmiş taşınmazların Atıksu Kanal Bağlantısı ve Atıksu Çukuru projelerinin onaylanmasında izlenecek yol aşağıda belirtilmiştir.

1. Atıksuların kanal şebekesine, parselin topoğrafik konumuna göre parsel cephe sınırları içinde kalması ve müdürlük tarafından tespit edilecek en uygun akışlı deşarj kotundan bağlanması esastır.

2. Bu şart yerine getirilmediği taktirde atıksuların kanal şebekesine veya Atıksu çukuruna pompa sistemi marifetiyle deşarj edilmesine müsaade edilir.

C. İMAR KANUNUN 23. MADDESİNE TABİ YOL/CADDELERDE:

İmar planları tasdik edilmiş olmakla birlikte atık su kanal şebekeleri henüz yapılmamış yada kim/kimler tarafından yapıldığına bakılmaksızın ilgili belediyesince verilen İmar Durumu Belgesi’nde İmar Kanununun 23’ncü maddesi hükümlerine tabi olduğu belirtilen yollara caddelere cephesi olan parsellere kanalizasyon bakımından proje tasdik edilmesinde aşağıdaki işlem uygulanır.

Parsel Cephesinde Atıksu Kanal Şebekesi Mevcut İse; Parselin atık su bağlantısı yapılan yoldaki cephe uzunluğunun yarısı Kanal Birim Fiyatı ile çarpılarak bulunan miktar kadar “Kanal Katılma Payı” ve diğer hizmet bedelleri mükellefinden tahsil edilir.

D. SAYAÇ SÖKÜMÜ-MONTAJI ÜCRETİ:

1. Çeşitli nedenlerle arızalanan, gövde mührü olmayan sayaçların yenisi ile değiştirilmesi Belediye tarafından ücret karşılığı yapılır. Ücret miktarı Belediye Meclisi kararı ile uygulanır.

2. Doğru kayıt yapmadığı iddiasıyla şikâyet eden abonenin su sayacı muayene edilir. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden görevli personelle birlikte yapılan Muayene sonucu rapor tutularak sayacın durumu aboneye yazılı olarak bildirilir.

3. Su kaçaklarını ve abonesiz su kullanımını önlemek maksadıyla su sayaçlarına emniyet kilidi takılarak sayaç mühür tutanağı tanzim edilir. Emniyet kilidinin ücreti abone sahibinden tahsil edilir.

4. Aboneler; su sayaçlarını kolayca sökülebilecek ve projesine uygun yerlere monte etmekle dış etkenlere karşı muhafaza etmek ve soğuk havalarda donmaya karşı korumakla sorumludur. Hava şartları (Don olayı nedeniyle tesisatın patlaması) ve Çürüme vb. nedenlerle su sayacından sonra tesisatta aşırı miktarda su sarfiyatı olması durumunda; abonenin önceki tahakkuk dönemlerinde kullanmış olduğu su ile birlikte; raporla tespit edilen ve aşırı sarfiyattan kaynaklanan su miktarının % 10’u aboneye tahakkuk ettirilir.

E. ABONE TEMİNATI (SU DEPOZİTOSU):

Her aboneden abonelik sözleşmesi yapımı sırasında teminat alınır. Teminat miktarı her yıl Belediye Meclisince belirlenir.

 MADDE 12- YAPTIRIMLAR TARİFESİ

A. TAHSİLÂTIN HIZLANDIRILMASI:

Tahsilâtı hızlandırmak ve abonelerin borçlarını süreleri içinde ödemelerini temin için ihbarnamenin son ödeme tarihinde, ödenmemesi halinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme faizi uygulanır. Borç miktarına bakılmaksızın 3 (üç) tahakkuk dönemi üst üste borcunu ödemeyen abonelere ihbarname gönderilir, 7 (yedi) gün süre verilir. Bu müddet bittikten sonra borcunu ödemeyenlerin suyu kesilir.

B. SU KAPAMA VE AÇMA ÜCRETİ:

Borcun ödenmemesi halinde veya yönetmeliğe aykırı davranış nedeniyle abonenin suyu kapatılmış ise, kapama ücreti alınır. Abonenin borcunu ödemesi halinde aboneden “Su Açma Ücreti” alınarak suyu açılır. Su kapama ve açma ücreti; Belediye Meclis kararı ile belirlenir. Su kapama ve açma ücretinin belirlenmesinde ve değişiklik yapılmasında Belediye Meclisi yetkilidir.

C. KAÇAK SU KULLANIMI:

Abone olmaksızın Belediye’ye ait su taşıyan borulardan veya su kaynaklarından herhangi bir teknik düzenle su almak kaçak su kapsamına girer. Kaçak su kullanım miktarının tespiti aşağıda belirlenen esaslara göre yapılır.

1. Kaçak su kullanma süresi,

2. Suyun kesildiği tarih,

3. Varsa daha önce kaçak su kullandığına ait tutanağın tarihi,

4. Binaya yeni taşınılmışsa yerleşme tarihi,

5. Ana hatta bağlantı yapıldığı tarih,

6. Dilekçe sahibinin yazılı ve imzalı beyanları,

7. Kaçak su kullanım miktarının tespitinde müdürlük tarafından belirlenecek diğer tespit şekilleri de dikkate alınır.

8. Kaçak su kullanımı ile ilgili tutanak kullanan kişi adına tanzim edilir.

9. Kullanılan kaçak suyun bedeli inşaat suyu tarifesinden hesaplanır. Ayrıca; Belediye Meclisi kararına göre Kaçak su kullanımı para cezası uygulanır.

10. Kaçak suyu kullananın tespit edilemediği durumlarda; tutanak adres esas alınarak tanzim edilir, kullanıcının tespit edilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Kullanıcı tespit edildikten sonra ilgiliye Belediye Meclisince belirlenen miktarda kaçak su kullanımı para cezası verilir.

11. Müdürlük, kaçak su bağlantısı yaparak ruhsatlı ve imar mevzuatına uygun yapılarda su kullananların abone olmalarını sağlamak için her türlü yasal yaptırımı uygular.

D. KASTEN MÜHÜR İHLALİ:

1. İdarece abone kapama işlemi yapılan sayaca ait bağ veya mührü koparan, kapama aparatını kıran, tahrip eden aboneye kasten mühür ihlali işlemi uygulanır. Belirtilen fiilleri yapan kişi adına tutanak tanzim edilir. Belediye Meclisince belirlenen miktarda kasten mühür ihlali para cezası uygulanır. Ayrıca ilgili hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

2. Sayacın çalışmasını engelleyen, hangi sebeplerle olursa olsun Müdürlüğe haber vermeksizin sayacı yerinden söken, sayacı kasten kıran, kullanılmayacak hale getiren, kaybeden, devre dışı bırakan İdare kayıtlarındaki mevcut sayacının yerine başka sayaç bağlayan, abonelere kasten mühür ihlali işlemi uygulanır.

E. USULSÜZ SU KULLANIMI:

1. Yeni binalarda abone olmadan sayaç takarak su kullanılması durumunda, Yapı Kullanma İzin Belgesi (Oturma Ruhsatı)alıncaya kadar harcanan su miktarı inşaat suyu tarifesinden hesaplanır.

2. Aboneler başkalarına (Konut, İşyeri, İnşaat vb.) daimi veya geçici bağlantı yaparak (Boru, Hortum vb.) paralı veya parasız su veremez. Bu durumda yapılan bağlantı iptal edilir. Abone sahibine tutanak tanzim edilerek; harcadığı suyun bedeli ait olduğu abone grubu tarifesine % 50 ilave edilerek tahakkuk ettirilir.

3. Abone grubunda değişiklik yapan aboneler Müdürlüğe haber vermek zorundadırlar. İdare aleyhine abone türünü değiştiren ve bir ay içinde haber vermeyenlerden abone türünün değiştiği tarihten itibaren, tutanakla tespitin yapıldığı tarihe kadar harcanan suyun bedeli; ait olduğu abone grubu tarifesine % 50 ilave edilerek tahakkuk ettirilir.

4. Umumi çeşmelerden, tuvaletlerden ve havuzlardan motorlu- motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su alan, bahçe sulayan ve buralarda her çeşit eşya, halı, kilim, yün ve taşıt yıkayanlar hakkında Zabıta müdürlüğü ile birlikte tutanak tanzim edilerek; Kabahatler kanununa göre veya; Belediye Meclisince belirlenen miktarda para cezası verilir.

F. KAÇAK KANAL BAĞLANTISI:

1. İmar planı yapılmış olan yerlerde; Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün bilgisi olmaksızın kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılamaz.

2. Atık sularını müdürlüğün ruhsatı olmaksızın kanalizasyon şebekesine bağlayanların Atıksu kanal bağlantıları yönetmeliğe uygun hale getirtilir. Bunun için ilgilisine yazılı tebligat yapılır, 15 (On Beş) gün içinde istenilen şartları yerine getirmeyenlerin bağlantıları idare tarafından uygun hale getirilir. Tutanakla tespit edilen bütün masraf ve giderler %25 zamlı olarak tahakkuk ettirilir.

 3. Atık sularını Yağmur suyu şebekesine bağlayanların tespiti halinde bağlantının iptali için 1 (Bir) hafta süre verilir. Bu süre bitiminde bağlantısını iptal etmeyenlerin bağlantıları idare tarafından iptal edilir. Tutanakla tespit edilen bütün masraf ve giderler % 100 zamlı olarak tahakkuk ettirilir.

4. Yağmur sularını kanalizasyon şebekesine bağlayanların tespiti halinde bağlantının iptali için 15 (On Beş) gün süre verilir. Bu süre bitiminde bağlantısını iptal etmeyenlerin bağlantıları idare tarafından iptal edilir. Tutanakla tespit edilen bütün masraf ve giderler % 50 zamlı olarak tahakkuk ettirilir.

5. Su, Kanalizasyon ve Yağmur suyu şebeke bağlantıları abonenin kendisi tarafından, idarenin yetkili personeli gözetiminde yapılır.

6. 2, 3 ve 4. maddelerdeki fiillerin tekrarı durumunda tutanakla tespit edilen cezalar % 50 zamlı olarak tahakkuk ettirilir.

E. ÇEVREYE ZARAR VERMEK:

Kullanılmış sularını kaçak kanallara veya bunlar aracılığıyla doğrudan doğal mecralara veya açığa boşaltanların veya taşınmasına fırsat verenler tutanakla tespit edilmesi halinde Belediye Meclisi kararı ile cezalandırılır.

F.TESİSLERE ZARAR VERİLMESİ:

1. Su ve Kanalizasyon tesislerine bilerek zarar verenler hakkında Devlet Malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanmakla beraber, zararın giderilmesi için yapılan harcamalar % 50 fazlasıyla zarar veren şahıslara tahakkuk ettirilir.

2. Su ve Kanalizasyon tesislerine bilmeyerek çeşitli nedenlerle zarar verenler hakkında Devlet Malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanmakla beraber, zararın giderilmesi için yapılan harcamalar zarar veren şahıslara tahakkuk ettirilir.

3. Üçüncü şahıslarca kırılan içme- kullanma suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke boruları için hasar bedeli, malzeme+ işçilik, o yıla ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili kurumların birim fiyatları yada piyasa analizlerine göre hesaplanır. Ayrıca, boşa akıtılan suyun m3 bedeli yürürlükteki inşaat suyu tarifesinden tahakkuk ettirilir.

 III. BÖLÜM

TAHSİLÂTLA İLGİLİ ESASLAR

MADDE 13- TAHAKKUK VE TAHSİLÂT

Tahakkuk 2’şer aylık dönemler de periyodik olarak yapılır. Tahakkuk ve tahsilâtla ilgili esasları belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

MADDE 14- SUYUN KAPANMASI VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

Borcunu ödemeyen abonelere aşağıdaki yaptırımlar uygulanır.

1. Borç miktarına bakılmaksızın 3 ( üç ) tahakkuk dönemi üst üste borcunu ödemeyen abonelere abone sözleşmesinin 34. maddesi uygulanır.

2. Su kapanmasına rağmen, 7 gün içinde borç ödenmez, su sayacı mühürlenir.

3. Tarifeler Yönetmeliğinin; ilgili maddelerinde belirtilen ücretleri vadesinde ödemeyenlerin borcu 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında kanunda belirtilen faiz oranları ile birlikte yasal yollardan tahsil edilir.

4. Borcunu ödemeden ayrılan abonelerin aynı kullanım yerine yeni abone yapılma esaslarını Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü belirler.

A- Abonenin eski borcu, kapatma işlemini yaptırmadan terk edene aittir.

B- Abonelik şartlarını yerine getirerek müracaat eden adına aynı yere yeni abonelik işlemi yapılır.

MADDE 15- TAHAKKUK YANLIŞLIKLARININ DÜZELTİLMESİ

Abonelere ait ihbarnamelerin tahakkuk yanlışlarının düzeltilmesi konusundaki düzenlemeler Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılır.

IV. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

MADDE 16- TEMİNATIN İADESİ

Abone sözleşmesi sona eren abonenin teminatı; sözleşmenin sona ermesi için müracaat edilerek borcun tamamının kapatılmasından en geç 3 (Üç) gün içinde iade edilir. Abone tarafından borcun tamamen kapatılmaması durumunda teminat miktarı borçtan mahsup edilir. İade uygulaması abone sözleşmesinin yapıldığı tarih ve teminat miktarına bakılarak sözleşmesi sona eren tüm abonelere uygulanır.

MADDE 17- RAKAMLARIN DÜZELTİLMESİ

Bu Yönetmeliğe göre hesaplanan fatura bedelleri kuruştan sonraki küsuratlar 0’dan 4999’a kadar alt rakama, 5000’den 9999’a kadar üst rakama yuvarlatılır.

MADDE 18- TARİFELERİN ONAYLI İLANI VE YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Yıldızeli Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.

MADDE 19- YÜRÜTME Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldızeli Belediye Başkanı yürütür.