Sivas HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN (0346) 751 28 87

İtfaiye Amirliği Yönetmeliği

- +

1-AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

          Amaç :

           (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldızeli Belediyesi İtfaiye Teşkilâtı’nın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam :      1) Bu Yönerge, Yıldızeli Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nı kapsar.

Dayanak : (1) Bu Yönerge,

 a) 17/02/2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında yönetmelik,

b) 5393 Sayılı Belediye Kanunu

c) 21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve

d) 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

           Tanımlar :

           (1) Bu Yönergede adı geçen;

          a) Belediye: Yıldızeli Belediyesi’ni,

          b) Belediye Başkanı: Yıldızeli Belediye Başkanı’nı,

          c) Belediye Meclisi: Yıldızeli Belediye Meclisi’ni,

          d) Belediye Encümeni: Yıldızeli Belediye Encümeni’ni,

          e) Müdürlük: Yıldızeli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü,

          f) Harcama Yetkilisi: İtfaiye Müdürü’nü,

          g) Amir: İtfaiye Amiri’ni,

          h) Çavuş: İtfaiye Çavuşu’nu,

          ı) Onbaşı: İtfaiye Onbaşı’nı,

          i) Er: İtfaiye Eri’ni,

          j) Şoför: İtfaiye Şoförü’nü,

          k) Personel: İtfaiye Personeli’ni

           ifade eder.

 2-UMUMİ VAZİFELER:

İtfaiye 5393 sayılı Belediye Kanununun 52.maddesi ve 3 Temmuz 2005 tarih,26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İtfaiye Teşkillerinin Kuruluşu, Eğitim ve Denetim Esaslarına dair yönetmelik; Esasları dâhilinde görev yapan bir teşkilattır. Teşkilatın düzen ve intizam içinde yürümesi için mutlak bir disiplin ve itaate uyarak çalışırlar. Her astın üstünden aldığı emir hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın en ufak tereddüt göstermeden canla başla yapması, Kanunların emrettiğinden dışarıya çıkmaması ve yasak edilenleri yapmaması gerekir.

Vazife yapılırken karşılanacak her türlü zorluğa katlanarak, usanç ve yılgınlık göstermeden düzenli olarak hizmeti istenildiğinden daha iyi yaparak vatandaşın canını, malını, tehlikeden korkmadan ve tek vücut olarak korur. İtfaiyeci için korkaklık ve ürkeklik büyük bir noksan ve affedilmeyecek bir kusurdur. Vazifeyi bırakarak savuşmak veya ihmal etmek ceza talimatındaki en şiddetli cezayı gerektirir.

Bütün itfaiyeciler, arkadaşlarının kardeşten ileri olduğunu, aynı vazife anlayışı içinde birbirlerini yürekten sevmek, birbirlerinin onurlarına saygı göstermek, edep ve terbiyeye uymayan hareketlerinden, şakalardan uzak durarak ve daima mertçe hareket etmelidir. Disiplinin pek az da olsa sarsıldığını gören veya hisseden bir amir bunun maddi ve manevi sebeplerini araştırıp, bulmaya, gidermeye, icabında bu hususta kanun ve nizamların gerektirdiği en şiddetli işlemi yapmaya mecburdur. Amir mahiyetinden itaat beklemeye ve istemeye haklıdır. Buna mukabil, Amir de mahiyetinin şeref, haysiyet ve sağlığını korumakla mükelleftir. Amir mahiyetine kanunlara uygun şekilde hareket etmeye; eşit muamele yapmaya, iyi düşünmeye mecburdur. İyilik etmek düşüncesi ile kanun ve nizamlardan ayrılmaz. Amir daima asta örnek olacak şekilde hareket eder. Verilecek emirlerin kanun ve nizamları ihlal etmemesi şarttır.

Çalışma saatleri içinde itfaiye teşkilatında karargâh ve araç bakım ve temizlikleri ile nöbet, teşkilata ait bütün vazifeler sıraya tabidir. Yangın hizmetlerinin veya bütün vazifelerin aksamaması için ve disiplinin temini için Amir günlük emir çıkarabilir. Bir Amirin vazife yerinden uzaklaşması veya hizmet edemeyecek şekilde mazereti olursa ( hastalık, yaralanma, ölüm, vs ) emir beklemeksizin rütbe ve kıdemce en yakın olanı Amirin yerini alır.

İtfaiye personeli resmi veya şahsi işlerinden dolayı müracaatını söz veya yazı ile en yakın Amirinden başlayıp silsile yoluyla yapabilir. Amirler astlarının müracaatlarını iyi niyetle dinler, uygun olanlarını kendi salahiyetleri dâhilinde ise neticelendirir. Dışında olanları da kanaatini ilave ederek üstüne veya Başkanlığa iletir.

Yapılacak olan şikâyetler ilk Amir vasıtası ile silsile takip edilerek yapılır. Toplu şikâyet edilmesi yasaktır. Amirlerin verdikleri hükme ve yaptıkları İcraata razı olmayan şikâyetçi, şikâyet edilen Amir atlanmak suretiyle makamlar silsilesiyle. Şikâyette bulunur.

İtfaiye personeli içki içmez, kumar oynamaz, kumar oynanan yerlerde bulunmaz, diğer her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durur. Yangın yerinden vatandaşa ait malı alamaz ve arkadaşlarına da aldırmaz.

3-İTFAİYE PERSONELİNİN GÖREVLERİ

           İtfaiye müdürünün görevleri:

 (1) İtfaiye müdürü, Belediye Başkanı’na bağlı olarak çalışır.Teşkilatın en yetkili amiri olup, görevleri şunlardır:

a)     Hizmetin etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b)     Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,

c)     Emrindeki personelin sicil amirliğini yapmak, personelin yıllık izinlerini hizmeti aksatmayacak şekilde düzenlemek,

d)     Motorlu araçlarla tüm malzeme teçhizatını ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak, hizmete hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

e)     Şehir içindeki semtlere göre yangına ulaşma genel planı yapmak,

f)      Aylık yangın istatistiklerini tutmak, değerlendirmek, Aralık ayı sonu itibarıyla il veya ilçe Sivil Savunma teşkilatlarına göndermek.

g)     Şehrin lüzumu görülen mahallelerinde itfaiye havuzları, sarnıçlar ve yangın vanalarının yapılması ile müdürlüğün diğer çalışmalar ve ihtiyaçları hakkında Belediye Başkanlığı’na önerilerde bulunmak,

h)     Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait muvazzaf itfaiye teşkillerini denetlemek ve işbirliğini sağlamak, yangın vukuunda bu teşkilleri yardıma çağırmak, yangın mahalline geldiklerinde emri altında sevk ve idare etmek,

i)       Müdürlükten çıkan yazışmaları kontrol etmek,

j)       Harcama yetkilisi olarak müdürlüğe ayrılan bütçe kapsamında gerekli harcamaları yapmak,

k)     Personelin birinci derece disiplin amiridir,

l)       Personelin birinci derece sicil amiridir.

           İtfaiye birim amirlerinin görevleri:

           (1) İtfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye birim amiridir ve başlıca görevleri şunlardır:

          a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

          b) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,

          c) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

          ç) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

          d) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

          e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000´lik şehir haritası üzerine işlemek,

          f) Ekte yer alan Örnek-1’e göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,

          g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

          ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,

          h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

          ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,

          i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,

          j)  Ekte yer alan Örnek-2 Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,

          k) Ekte yer alan Örnek-3’e göre Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,

          l)  Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

          Diğer amirlerin görevleri:

           (1) İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından belediye başkanına karşı sorumludurlar.

           İtfaiye çavuşunun görevleri:

           (1) Birim amiri konumunda olmayan itfaiye çavuşları itfaiye amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.

           İtfaiye erinin görevleri:

           (1) İtfaiye eri; yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar.

           Diğer personel:

           (1) İtfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya uygun olarak, itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırılabilir.

4- KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Kuruluş:

(ı) Belediye itfaiye teşkilatı; 29111/2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belediye meclisi kararı ile kurulur. Kuruluş sırasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

(2) Birimlerin kurulmasında;, beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti ile gelişme potansiyeli dikkate alınır.

 Görevleri:

(1) İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır:

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, d) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

 Çalışma Düzeni:

(1) itfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. itfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit olunur.

(2) İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

(3) Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

 5- KIYAFET:

a) İtfaiye personeli kendisine verilmiş olan araç,gereç,teçhizat ve eşyanın korunması ve bakımı ile mükelleftir.

b) Vazifeye gelen personel hiçbir surette sivil kıyafette bulunamaz.Mevsime göre giyinmeye mecburdur.

c) Vazifesi biten personel, Resmi kıyafet ile itfaiyeyi terk edemez.

Vazife bitiminde elbise ve teçhizatının dolabına bırakır.

d) Verilen Resmi elbise ile özel işlerde çalışamaz.

e) Personel elbise ve teçhizatındaki ufak tefek sökük ve yırtıkları kendisi tamir eder.

f) İtfaiye personelinin kıyafetleri : 23 Ağustos 1985 tarih ve 18851 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.Yönetmeliğe aykırı giyinmek yasaktır.

 6- İZİNLER:

İtfaiye personelinin izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre verilir.Yıllık izinler itfaiye Amirinin uygun bulacağı zamanlarda yangın kuvvesini etkilemeyecek şekilde verilir.İzinde bulunan personel felaket durumlarında izin gözetmeksizin en kısa zamanda vazife başı yapmaya mecburdur.Felaket hallerde Başkanlıkça veya itfaiye Amirince izinler kaldırılabilir. Yangın mevsiminde pek mühim mazereti olmayınca günlük izin haricinde başka izin verilmez.

 Yürürlük :

(1)             Bu yönetmelik Yıldızeli Belediye Meclisi’nin kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.

 Yürütme : (1) Bu yönetmelik Belediye Başkanı tarafından yürütülür.